Bra reklam och marknadsföring börjar i verkligheten.
Vi lever idag i en föränderlig tid med ständiga förskjutningar i seder och vanor. Det som var regel och invant igår är förlegat idag. Morgondagen blir lätt till en omöjlighet och de egna erfarenheterna har svårt att räcka till.

Elfwendahl & Co AB kan ur detta identifiera tre processer, där vi med egna kunskaper, erfarenheter och metoder kan erbjuda våra uppdragsgivare utvecklingsinsikter och därmed konkurrensfördelar samt därtill ett bättre beslutsstöd.

De tre processerna är:
Affärsutveckling vilket omfattar:
~ affärsidéer
~ affärsmetoder och
~ affärsstrategier

Kunskapsutveckling vilket omfattar:
~ utbildning
~ utvecklingsprocesser
~ förändringsprocesser

Marknadsutveckling vilket omfattar:
~ nya marknader och förståelsen för nya medier
~ marknadsföring & reklam
~ grafisk design

Erfarenheten är en viktig ingrediens
De bästa råden bygger på egna erfarenheter. Vår erfarenhet omsluter hela spännvidden – från
börsnoterade företag med multinationella arbetsfält, ner till mindre företag med tillväxtambitioner. Vi tror även starkt på behovet av en internationell marknadstillväxt. Local Business är bra, men idag har tekniken gjort den globala marknaden till en verklighet. Vi har funnit att det ofta är två saker som saknas; visionen och logistiken. Även här finns erfarenheten och
kompentensen att hämta hos oss.

... men glöm inte bort förpackningen
Ett bra grundarbete och en ambitös vision, måste som mycket annat få en värdig inramning för att mottagaren skall vilja ta till sig innehållet.
Hur goda matkonster du än tillreder lär ingen riktigt
uppskatta din kokkonst om den inte severas aptitligt. Men formen skall följa funktionen anser vi, och framhäver gärna att det vill mottagaren oftast också.

Fullservice, gärna, men hellre bred kompetens
Vi kan vara din partner på flera sätt. Mentor, partner, bollplank, rådgivare, utredare, utvärderare, kommunikatör, formgivare, förpackare, författare eller nya mediestrateger. På flera språk om du så önskar. Både här och i Bryssel eller någon annanstans.

Ser du möjligheterna? Det gör vi.

Vi trodde ni var en reklambyrå?
Ja, det är vi. Men vi har breddat vår kompetens och funnit att den samlade erfarenheten ibland kan vara till stor nytta inom andra
verksamhetsområden.

Att nå längre kräver ibland ett okonventionellt tänkande.
Advertising that works is built on reality
Retrieve or receive?
Today's reality is far from yesterday's, yet tomorrow is dependant on what we decide today. Instead of
peering into crystal balls and pretending to forsee, we build our business on experience and from the world of practice.
  Knowledge and experience upon which we help build our customers futures. To cope with our Clients businesses more efficiently we have split ourselves into three major fields of operations

- Business Process Conceptualization & Reengineering
- Educational & Knowledge Process Reengineering
- Market Communication


Interested in any of the above mentioned services?
Why not act now and let us know, and who knows where the future may lead us.
Notre conseil est construit sur la réalité
Récupérez ou recevez?
La réalité d'aujourd'hui est loin d'être d'hier,
cependant est demain la personne à charge sur ce
que nous nous décidons aujourd'hui. Au lieu de
regarder fixement dans des boules de cristal et
feindre à forsee, nous construisons notre affaire sur
l'expérience et du monde de pratique.
  La connaissance et l'expérience sur lequel nous
aidons à construire nos avenirs de clients. Pour faire
face à nos affaires de Clients plus efficacement nous
nous avons divisés dans trois champs(domaines)
principaux d'opérations

- Conceptualisation de Processus commercial et
Réingénierie
- Éducatif et Réingénierie de Processus de Connaissance
- Communication du Marché


Intéressé par n'importe lequel des services
mentionnés ci-dessus?
Pourquoi non laissé nous savent (connaissent) et qui
sait (connaît) où l'avenir peut nous mener.